Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõigi meie poolt edastatavate isikuandmete või meie poolt
kogutud ja töödeldavate isikuandmete kohta, kui kasutate Sanitex OÜ (edaspidi – Sanitex)
veebisaiti www.gobox.ee (edaspidi – Veebisait).
Sanitex austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt edastatud või meie poolt kogutud
isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitika selgitab, miks me
teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.
Veebisait on mõeldud vähemalt 14-aastastele. Alla 14-aastased isikud ei saa Veebisaidi kaudu
isikuandmeid edastada.

Pakkumise saamiseks
Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja täiendav teave, kui see on esitatud)
kasutatakse ja töödeldakse teie esitatud taotlustele vastamise eesmärgil. Teie isikuandmeid
kasutatakse ja töödeldakse teie nõusoleku alusel, mida väljendatakse veebisaidi jaotises
„Kontaktid“ oleva vormi täitmisega.

Andmete säilitamise aeg
Töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas
privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Taotluste esitamiseks saadud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni me vastame esitatud taotlusele.
Pärast vastuse saamist salvestatakse avaldatud isikuandmed üheks aastaks.

Andmete edastamine
Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad teie isikuandmeid, et
aidata meil veebisaiti hallata ja teie isikuandmeid kaitsta. Sellised kolmandad isikud võivad olla
andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasi haldamisteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne.
Andmeid võidakse edastada ka õiguskaitseorganitele, nt politseile või järelevalveasutustele, kuid
seda ainult taotluse alusel ja ainult siis, kui see on kohaldatava seadusega nõutav, et kaitsta meie
õigusi või tagada meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus.

Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed
Teil on õigus keelduda meile oma isikuandmete edastamisest. Teie isikuandmete esitamine on
siiski privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. Seega, kui te ei esita
oma isikuandmeid, võib Sanitex’il ebaõnnestuda eespool nimetatud eesmärkide saavutamine, st
vastata teie päringutele.

Isikuandmete kaitse
Rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmääruses sätestatud turvalisus- ja töötlemisnõudeid.

Sanitex kasutab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid
volitamata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise
või muul viisil ebaseaduslike töötlemiste eest.

Teie õigused
Teil on isikuandmete suhtes järgnevad õigused:
1. taotleda, et Sanitex võimaldaks juurdepääsu isikuandmetele ning parandaks või kustutaks need
või piiraks andmete töötlemist;
2. õigus esitada andmetöötluse suhtes vastuväiteid;
3. õigus saada isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus
andmete ülekandmisele);
4. õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise
seaduslikkust enne selle tagasivõtmist;
5. õigus esitada kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes Sanitex-i poole e-posti teel [email protected] või saates
kirja: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa, Eesti.

Kehtivusaeg ja muudatused
Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 25. maist 2018. Kui me muudame seda
privaatsuspoliitikat, avaldame selle ajakohastatud versiooni meie veebisaidil. Privaatsuspoliitika
muudatused ja täiendused jõustuvad, kui need avaldatakse meie veebisaidil.